Hatzis Mitakos
Univ. of Thessaloniki
Back to the photo page